செய்திகள் - புகைப்படங்கள் - புள்ளிவிவரங்கள்

Sunday, December 23, 2007

வரைபடம்


மேலே சென்ற ஆண்டு ஸ்டால்கள் இடம்பெற்ற விதத்தைக் காட்டும் வரைபடம் தரப்பட்டுள்ளது.

அதிக மாறுதல்கள் இருக்க வாய்ப்பில்லை. இவ்வாண்டு கடைகள் எப்படி அமையும் என்பதை இதனைக் கொண்டு உத்தேசமாகப் புரிந்துகொள்ளலாம்.

இவ்வாண்டு சுமார் 100 கடைகள் அதிகம் இடம்பெறக்கூடும் என்று நம்பப்படுவதால் இன்னும் ஒரு வரிசை அதிகரிக்கப்படலாம்.

No comments: